Economic Impact Report
Barcelona

In December, I wrote about a coalition of sharing economy companies who are making Barcelona a better place to live and visit. Today, we released a new study that quantifies the positive economic impact the Airbnb has on one of the most vibrant cities in the world. The study found that Airbnb generated $175 million in economic activity in Barcelona in one year alone and supported more than 4,000 jobs.

As we have seen in cities throughout the world, Airbnb supports local residents and neighborhoods that don’t typically benefit from tourism, boosts local economies, and connects travelers to authentic experiences. The results are no different in Barcelona.

The study indicates that Airbnb attracts new visitors to Barcelona, who are looking for cultural and sustainable experiences. 96 percent of Airbnb guests are looking for an opportunity to “live like a local.” They use Airbnb to explore new neighborhoods, and they stay longer and spend more.

The study also found that Airbnb is an important source of income for local residents who use the platform to share their home: 75 percent of all Airbnb hosts in Barcelona earn at or below Catalonia’s average household income. The majority of Airbnb hosts in Barcelona use the money they earn to help pay their bills and stay in their homes.

Some highlights from the study include:

 • Airbnb attracts new visitors to Barcelona. 61 percent of Airbnb guests were visiting Barcelona for the first time.
 • Guests are looking for authentic, cultural, and sustainable experiences: 96 percent want to “live like a local”, 80 percent use Airbnb to explore a specific neighborhood, and 76 percent are interested in cultural tourism.
 • Airbnb guests stay 2.4 times longer and spend 2.3 times more money compared to typical tourists. They also stay in more diverse neighborhoods throughout the city, and 45 percent of their spending occurs in the neighborhood where they stay.
 • Airbnb is an important source of income for many low-income local residents. 75 percent of Airbnb hosts earn at or below Catalonia’s average household income.
 • Hosts spend 60 percent of their Airbnb income on important household expenses. 53 percent of Airbnb hosts say their Airbnb income has helped them stay in their homes.

For more details, you can check out the press release here.  We look forward to continuing to work with leaders in Barcelona, and throughout Spain, so that Airbnb can promote sustainable tourism and support even more families and jobs in the years ahead.

 

Barcelona en xifres

Al desembre, vaig escriure sobre una coalició d’empreses de consum col·laboratiu que estan fent de Barcelona un lloc millor per viure-hi i per visitar. Avui, llancem un nou estudi que quantifica l’impacte positiu d’Airbnb en una de les ciutats més vibrants del món. L’estudi revela que Airbnb ha generat en un any 128 milions d’euros d’activitat econòmica a Barcelona i ha impulsat més de 4.000 llocs de treball.

Tal com hem vist en altres ciutats d’arreu del món, Airbnb dóna suport als barris i residents locals que no es beneficien del turisme, impulsa les economies locals i connecta viatgers amb experiències més autèntiques. Els resultats a Barcelona no són diferents. L’estudi indica que Airbnb atreu nous visitants a Barcelona que busquen experiències autèntiques, culturals i sostenibles. El 96% dels hostes d’Airbnb busquen l’oportunitat de “viure com un local” i utilitzen Airbnb per explorar nous barris, on es queden més temps i gasten més diners.

L’estudi també revela que Airbnb és una font important d’ingressos per a residents locals que utilitzen la plataforma per compartir la seva llar: el 75% dels amfitrions d’Airbnb cobra l’ingrés mitjà per llar de Catalunya o per sota d’aquest. Una gran  part dels amfitrions d’Airbnb a Barcelona utilitza els diners que guanya per pagar les seves factures i fer front a despeses d’hipoteca o de lloguer.

Entre les conclusions de l’estudi destaquen:

 • Airbnb atreu nous visitants a Barcelona. El 61% dels hostes d’Airbnb visitava Barcelona per primer cop.
 • Els hostes busquen experiències autèntiques, culturals i sostenibles: un 96% vol “viure com un local”, el 80% fa servir Airbnb per explorar un barri determinat i el 76% està interessat en el turisme cultural.
 • Els hostes d’Airbnb es queden 2,4 vegades més temps i gasten 2,3 vegades més diners que els turistes típics. També s’allotgen en barris més diversos arreu de la ciutat i el 45% de la seva despesa es fa al barri on s’allotgen.
 • Airbnb és una font d’ingressos important per a molts residents locals amb ingressos baixos. Un 75% dels amfitrions d’Airbnb cobra l’ingrés mitjà per llar de Catalunya o per sota d’aquest.
 • Els amfitrions d’Airbnb gasten el 60% dels ingressos obtinguts mitjançant Airbnb en les despeses domèstiques més importants. Un 53% dels amfitrions afirma que els seus ingressos amb Airbnb els han ajudat a fer front a despeses d’hipoteca o lloguer.

Si en vols més detalls, pots revisar la nota de premsa aquí. Desitgem seguir col·laborant amb les institucions a Barcelona, i a Espanya, perquè Airbnb pugui promoure un turisme sostenible i donar encara més suport a les famílies i als llocs de treball potencials en els pròxims anys.

 

Barcelona en números

En Diciembre, escribí sobre una coalición de empresas de consumo colaborativo, que están haciendo de Barcelona un sitio mejor para vivir y visitar. Hoy, lanzamos un nuevo estudio que cuantifica el impacto positivo de Airbnb en una de las ciudades más vibrantes del mundo. El estudio revela que Airbnb ha generado en un año 128 millones de euros de actividad económica en Barcelona y ha impulsado más de 4.000 puestos de trabajo.

Tal y como hemos visto en otras ciudades alrededor del mundo, Airbnb apoya a los  barrios y residentes locales que no se benefician del turismo, impulsa las economías locales y conecta a viajeros con experiencias más auténticas. Los resultados en Barcelona no son diferentes. El estudio indica que Airbnb atrae a nuevos visitantes a Barcelona, los cuales buscan experiencias auténticas, culturales y sostenibles. El 96% de los huéspedes de Airbnb buscan la oportunidad de “vivir como un local” y utilizan Airbnb para explorar nuevos barrios, donde se quedan más tiempo y gastan más dinero.

El estudio también revela que Airbnb es una fuente importante de ingresos para residentes locales que utilizan la plataforma para compartir su hogar: el 75% de los anfitriones de Airbnb cobra el ingreso medio por hogar de Cataluña o por debajo de éste. La mayor parte de los anfitriones de Airbnb en Barcelona utiliza el dinero que gana para pagar sus facturas y hacer frente a gastos de hipoteca o alquiler.

Entre las conclusiones del estudio destacan:

 • Airbnb atrae a nuevos visitantes a Barcelona. El 61% de los huéspedes de Airbnb visitaba Barcelona por primera vez.
 • Los huéspedes buscan experiencias auténticas, culturales y sostenibles: un 96% quiere “vivir como un local”, el 80% emplea Airbnb para explorar un barrio determinado y el 76% está interesado en el turismo cultural.
 • Los huéspedes de Airbnb se quedan 2,4 veces más tiempo y gastan 2,3 veces más dinero que los turistas típicos. También se alojan en barrios más diversos a lo largo de la ciudad y el 45% de su gasto se efectúa en el barrio en el que se alojan.
 • Airbnb es una importante fuente de ingresos para muchos residentes locales con ingresos bajos. Un 75% de los anfitriones de Airbnb cobra el ingreso medio por hogar de Cataluña o por debajo de éste.
 • Los anfitriones de Airbnb gastan el 60% de los ingresos obtenidos a través de Airbnb en los gastos domésticos más importantes. Un 53% de los anfitriones afirma que sus ingresos a través de Airbnb les ha ayudado a hacer frente a gastos hipoteca o alquiler.

Si necesitas más detalles, puedes revisar la nota de prensa aquí. Estamos deseando seguir colaborando con los instituciones en Barcelona, y en España, para que Airbnb pueda promover un turismo sostenible y apoyar aún más a las familias y a los potenciales empleos en los próximos años.